หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2012
ปรับปรุง 29/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 239090
Page Views 586173
ยินดีต้อนรับ สู่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ชินกรบ้านไกร ต้นยางสูงใหญ่ หลวงพ่อใยศักดิ์สิทธิ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมุ่ที่ 4-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประกาศผลการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
สรุปกระบวนงานบริการสาธารณะ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 3/2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางจัดซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย ภายในตำบลไกรนอก จำนวน ๑,๒๗ 24 ส.ค. 58
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4-5 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 06 ส.ค. 58
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.ไกรนอก พร้อมก่อสร้างรั้วทางเข้า-ออก และป้าย อบต.ไกรนอก หมู่ที่ 3 ต 03 ม.ค. 57
ซ่อมแซมถนน cape seal สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ เชิดชู ถึงถนน รพช. หมู่ที่ 6 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางชบา คำแหง 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธนาธร กลิ่นใจ ถึงบ้านนางทวี อยู่คง หมู่ที่ 5 ตำบลไกรน 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมควร จันส่งสิงห์ 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสะอิ้ง ชาตรี ถึงคลองลุ หมู่ที่ 4 03 เม.ย. 58
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมณี สำรี ถึงบ้านนายสวน เกิดเกตุ หมู่ที่ 3 03 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน cape seal สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน cape seal สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเทียม หมู่ 1 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเทียม หมู่ 1 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางมณี หมู่ที่ 3 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางมณี หมู่ที่ 3 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางชบา หมู่ที่ 6 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางชบา หมู่ที่ 6 29 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 02 ก.ค. 58
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 02 ก.ค. 58
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน cape seal สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 30 เม.ย. 58
โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเทียม หมู่ 1 30 เม.ย. 58
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางมณี หมู่ที่ 3 29 เม.ย. 58
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายบ้านนางชบา หมู่ที่ 6 30 เม.ย. 58
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 03 ก.ค. 58
แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(แบบผด.2)
ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาศที่ 2
ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาศที่ 1
แผนปฏิบัตรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เว็บบอร์ด
ประกาศผลสอบ (4302/2) 02 ธ.ค. 56
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ (2/0) 30 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ (2/0) 30 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บ้างคะ (2/0) 30 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บ้างคะ (1/0) 30 ส.ค. 59
เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) (1/0) 30 ส.ค. 59
[[SELL]]แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ (20/0) 28 ส.ค. 59
++SURE!!++แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ (16/0) 28 ส.ค. 59
[[SELL]]แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ (17/0) 28 ส.ค. 59
[[เฉลย]]แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ (33/0) 28 ส.ค. 59

ผู้บริหาร

นายจินตศักดิ์ แสงเมือง
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไกรนอก
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    สิงหาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
29 พ.ย. 55 ถึง 02 ธ.ค. 55
เทศกาลกินปลา อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2555
26 พ.ย. 55
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ตำบลไกรนอก ประจำปี 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของอบต.ไกรนอก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
                                                                                   ® Copyright 2010-2011 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 99 หมู่ที่ 3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทร.0 5565 7258